medycyna pracy w czasie pandemii COVID-19

UWAGA: W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZUJE W POLSCE STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, TYM SAMYM AKTUALNE POZOSTAJĄ ZMIANY W OBOWIĄZKU WYKONYWANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Badania wstępne (wykonywane u osób przyjmowanych do pracy lub zmieniających stanowisko, na którym występują inne czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe niż na dotychczasowym):

 1. obowiązek ich wykonywania został utrzymany;
 2. nie można dopuścić do pracy nowo przyjmowanego pracownika lub przenieść na stanowisko z innymi narażeniami zawodowymi, dokąd nie wykona badań wstępnych;
 3. badanie wykonuje lekarz medycyny pracy w oparciu o skierowanie zgodne ze wzorem z rozporządzenia MZ, w którym pracodawca określa nazwę stanowiska pracy oraz narażenia zawodowe;
 4. orzeczenie pozostaje ważne zgodnie z terminem kolejnego badania okresowego wskazanym przez lekarza medycyny pracy;
 5. dopuszczono możliwość wykonania tego badania przez innego lekarza, ale uwaga na ograniczenia z tym związane:
 • badanie może wykonać inny lekarz tylko w przypadku braku dostępności lekarza medycyny pracy;
 • orzeczenie z badania wstępnego wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego;
 • nie określono wzoru orzeczenia lekarskiego, na którym inny lekarz ma wskazać zdolność do pracy – wskazano jedynie, że ma być odpowiednie – należałoby więc przyjąć, że tożsame z orzeczeniem wydawanym przez lekarza medycyny pracy.

Badania kontrolne wykonywane są u pracowników powracających do pracy po długotrwałej absencji chorobowej, przekraczającej 30 dni:

 1. obowiązek ich wykonywania został utrzymany;
 2. nie można przywrócić do pracy pracownika po długotrwałej chorobie, dokąd nie uzyska pozytywnego orzeczenia z badań kontrolnych;
 3. badanie wykonuje lekarz medycyny pracy w oparciu o skierowanie zgodne ze wzorem z rozporządzenia MZ (został utrzymany obowiązek pracodawcy wystawienia skierowania na badanie kontrolne, w którym musi określić nazwę stanowiska pracy oraz narażenia zawodowe);
 4. orzeczenie z badania kontrolnego pozostaje ważne na okres wskazany w nim przez lekarza medycyny pracy;
 5. dopuszczono możliwość wykonania tego badania przez innego lekarza, ale uwaga na ograniczenia z tym związane:
 • badanie może wykonać inny lekarz, ale uzasadnieniem może być brak dostępności lekarza medycyny pracy;
 • orzeczenie z badania kontrolnego wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego;
 • nie określono wzoru orzeczenia lekarskiego, na którym inny lekarz ma wskazać zdolność do pracy.

Badania okresowe wykonywane są u pracowników, którzy pracują już u danego pracodawcy, ale kończy się termin ważności poprzednich badań:

 1. obowiązek ich wykonywania został zawieszony;
 2. po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik obowiązani są niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonego obowiązku realizacji badań okresowych i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

dr hab. n. med. Andrzej Marcinkiewicz
specjalista medycyny pracy
specjalista zdrowia publicznego

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm: 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368, 2459, z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830)

Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:

1)  art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

2)  art. 39a ust. 1 pkt 6, art. 39d ust. 2, art. 39f, art. 39j, art. 39k i art. 39l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005).

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy zdnia 5grudnia 1996r. ozawodach lekarza ilekarza dentysty. Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. osystemie informacji wochronie zdrowia (Dz.U. z2021r. poz.666 i 1292). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Kontakt

dr hab. n. med.
Andrzej Marcinkiewicz
specjalista medycyny pracy

Pabianice, ul. Traugutta 2 b
tel. 512 14 00 20

email: and.mar@interia.pl

FACEBOOK